مرضیه پهلوانی

مرضیه پهلوانی

من یک رابط روستا هستم

★★★★★
★★★★★

0 طرح

حامی

0

نظر

9 طرح

طرح‌های ایجاد شده

عضویت از ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸


مرضیه پهلوانی فوق لیسانس مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی شاغل در اداره نظام مهندسی جازموریان و تسهیلگر پروژه های منابع طبیعی جنوب کرمان. اقامت:استان کرمان شهرستان رودبارجنوب. بخش جازموریان روستای چاهدشت