همه رابطان روستاهای ایفا


صندوق ایفا

شهر: تهران

روستا: تهران

ایمیل: info@ifa-csr.org

شماره تماس:

تعداد طرح: 8

مرضیه پهلوانی

شهر: کرمان

روستا: چاهدشت

ایمیل: marziyeh.pahlavani@gmail.com

شماره تماس: 09135011848

تعداد طرح: 9

مهرداد شمس الدینی

شهر: کرمان

روستا: تمگران

ایمیل: 09136655768

شماره تماس: 09136655768

تعداد طرح: 3

علی اصغر سابقی نژاد

شهر: کرمان

روستا: چارچاهی

ایمیل: -

شماره تماس: 09038278972

تعداد طرح: 2

حامد منصوری

شهر: اهواز

روستا: طریفی

ایمیل: mazraehyak@gmail.com

شماره تماس: 09169996870

تعداد طرح: 23

پروین بامری زهکلوت

شهر: کرمان

روستا: حیدرآباد

ایمیل: 09389334798

شماره تماس: 09389334798

تعداد طرح: 22

بهمن عیدی وند

شهر: اهواز

روستا: هرباز

ایمیل: 09169823552

شماره تماس: 09169823552

تعداد طرح: 1

عبدالحسن کرملا چعب

شهر: اهواز

روستا: بیت یدی

ایمیل: 09169438489

شماره تماس: 09169438489

تعداد طرح: 8

عبدالساده کعب

شهر: اهواز

روستا: بیت محارب

ایمیل: 09169973953

شماره تماس: 09169973953

تعداد طرح: 7

خسرو پهلوانی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09139406976

شماره تماس: 09139406976

تعداد طرح: 2

نادره توکلی

شهر:

روستا:

ایمیل: naderetavakoli@gmail.com

شماره تماس:

تعداد طرح: 1

مسلم احمدیان

شهر:

روستا:

ایمیل: 09128950067

شماره تماس: 09128950067

تعداد طرح: 1

علیا لران

شهر:

روستا:

ایمیل: 09140991318

شماره تماس: 09140991318

تعداد طرح: 1