همه رابطان روستاهای ایفا


صندوق ایفا

شهر: تهران

روستا: تهران

ایمیل: info@ifa-csr.org

شماره تماس:

تعداد طرح: 9

یلدا حکیمی

شهر: کرمان

روستا: چاهدشت

ایمیل: yaldahakimi008@gmail.com

شماره تماس: 09364545179

تعداد طرح: 7

مرضیه پهلوانی

شهر: کرمان

روستا: چاهدشت

ایمیل: marziyeh.pahlavani@gmail.com

شماره تماس: 009135011848

تعداد طرح: 9

مهرداد شمس الدینی

شهر: کرمان

روستا: تمگران

ایمیل: 009136655768

شماره تماس: 009136655768

تعداد طرح: 4

علی اصغر سابقی نژاد

شهر: کرمان

روستا: چارچاهی

ایمیل: 009038278972

شماره تماس: 009038278972

تعداد طرح: 3

حامد منصوری

شهر: اهواز

روستا: طریفی

ایمیل: mazraehyak@gmail.com

شماره تماس: 009169996870

تعداد طرح: 38

بهروز آباد

شهر: کرمان

روستا: چاه داد خدا

ایمیل: Behrooz.dadkhodaie@gmail.com

شماره تماس: 09136255540

تعداد طرح: 4

پروین بامری زهکلوت

شهر: کرمان

روستا: حیدرآباد

ایمیل: 009389334798

شماره تماس: 009389334798

تعداد طرح: 33

بهمن عیدی وند

شهر: اهواز

روستا: هرباز

ایمیل: 009169823552

شماره تماس: 009169823552

تعداد طرح: 2

عبدالحسن کرملا چعب

شهر: اهواز

روستا: بیت یدی

ایمیل: 009169438489

شماره تماس: 009169438489

تعداد طرح: 12

عبدالساده کعب

شهر: اهواز

روستا: بیت محارب

ایمیل: 009169973953

شماره تماس: 009169973953

تعداد طرح: 10

خسرو پهلوانی

شهر: کرمان

روستا: محمدآباد کتکی

ایمیل: 009139406976

شماره تماس: 009139406976

تعداد طرح: 2

نادره توکلی

شهر:

روستا:

ایمیل: naderetavakoli@gmail.com

شماره تماس:

تعداد طرح: 1

مسلم احمدیان

شهر: کرمان

روستا:

ایمیل: 009128950067

شماره تماس: 009128950067

تعداد طرح: 1

علیا لران

شهر: کرمان

روستا: بوئینگ

ایمیل: 009140991318

شماره تماس: 009140991318

تعداد طرح: 34

علی پهلوانی

شهر:

روستا:

ایمیل: 009352190053

شماره تماس: 009352190053

تعداد طرح: 8

نسرین نرماشیری

شهر:

روستا:

ایمیل: 009914965313

شماره تماس: 009914965313

تعداد طرح: 7

مینا احمدی

شهر:

روستا:

ایمیل: 009353153158

شماره تماس: 009353153158

تعداد طرح: 2

محمود آزادی

شهر: نیکشهر دهان

روستا:

ایمیل: 009159914247

شماره تماس: 009159914247

تعداد طرح: 6

محمود درزاده

شهر: نیکشهر

روستا: دسک

ایمیل: 009153463141

شماره تماس: 009153463141

تعداد طرح: 2

زینت بامری

شهر: کرمان

روستا:

ایمیل: 009139573693

شماره تماس: 009139573693

تعداد طرح: 2

یعقوب سابقی نژاد

شهر: کرمان

روستا:

ایمیل: 009138357518

شماره تماس: 009138357518

تعداد طرح: 1

عبدالوحید درزاده

شهر: نیکشهر

روستا: هیچان

ایمیل: 009154060072

شماره تماس: 009154060072

تعداد طرح: 2

عبدالغنی ایرانی

شهر: نیکشهر

روستا: هیچان

ایمیل: 009158454070

شماره تماس: 009158454070

تعداد طرح: 1

عبدالمجید بلوچی

شهر: نیکشهر

روستا: رود گل اندام

ایمیل: 009159981176

شماره تماس: 009159981176

تعداد طرح: 3

مریم بامری زهکلوت

شهر: کرمان

روستا: چاه بهمن

ایمیل: 009136503873

شماره تماس: 009136503873

تعداد طرح: 5

مسلم ناروئی

شهر: کرمان

روستا: چاه گمشاد

ایمیل: 009397360788

شماره تماس: 009397360788

تعداد طرح: 1

حامد منصوری

شهر: اهواز

روستا: طریفی

ایمیل: 09169996870

شماره تماس: 09169996870

تعداد طرح: 14

بهمن عیدی وند

شهر: اهواز

روستا: هرباز

ایمیل: 09169823552

شماره تماس: 09169823552

تعداد طرح: 2

محمود آزادی

شهر: نیکشهر

روستا: دهان

ایمیل: 09159914247

شماره تماس: 09159914247

تعداد طرح: 3

یعقوب سابقی نژاد

شهر: کرمان

روستا:

ایمیل: 09138357518

شماره تماس: 09138357518

تعداد طرح: 1

عبدالوحید درزاده

شهر: زاهدان

روستا:

ایمیل: 09154060072

شماره تماس: 09154060072

تعداد طرح: 4

مریم بامری زهکلوت

شهر: تبریز

روستا:

ایمیل: 09136503873

شماره تماس: 09136503873

تعداد طرح: 15

زینب بونگی

شهر: کرمان

روستا:

ایمیل: 09162467607

شماره تماس: 09162467607

تعداد طرح: 2

یوسف شهریاری

شهر: رودبارجنوب_اسلام اباد

روستا:

ایمیل: 09114618794

شماره تماس: 09114618794

تعداد طرح: 8

مصطفی سابقی نژاد

شهر: کرمان

روستا: کروچان

ایمیل: 09135790366

شماره تماس: 09135790366

تعداد طرح: 12

Afruz Mirani

شهر: تبریز

روستا:

ایمیل: afruz.mirani@gmail.com

شماره تماس:

تعداد طرح: 2

ZAHRA ALAVI

شهر: تبریز

روستا:

ایمیل: 09195550822

شماره تماس: 09195550822

تعداد طرح: 1

عمار میر لاشاری

شهر:

روستا:

ایمیل: 09158446031

شماره تماس: 09158446031

تعداد طرح: 5

ایوب پارسایی

شهر:

روستا:

ایمیل: 09139480134

شماره تماس: 09139480134

تعداد طرح: 1

محمود بامری

شهر: کرمان

روستا: محمد آباد کتکی

ایمیل: 09138940661

شماره تماس: 09138940661

تعداد طرح: 2