بعد از بازپرداخت هر قسط، اعتبار شما به عنوان قرض دهنده، در حساب کاربری افزایش می یابد.
ما نيازمند اقدامی فراتر از نيات خير هستيم!
ما آرزوی آینده ای بهتر را نداریم، ما آینده بهتر را میسازیم...
#ایران_روستا_هم_دارد
این افزایش اعتبار را میتوانید مجدد به صورت قرض در اختیار کارآفرین دیگری قرار دهید.
فردا می‌تونه بهتر باشه...
توسعه پایدار روستاها و کمک به مناطق محروم
#ایران_روستا_هم_دارد
به کارآفرینان روستایی برای توسعه و یا ایجاد کسب و کار، قرض دهید.
رویا برای همه هست، اما فرصت خیر
کمک کنیم تا رویای دیگری نیز، فرصت تحقق یابد
#ایران_روستا_هم_دارد

21,003,665,271 ریال

مجموع حمایت‌های جمع‌آوری شده

6

استان تحت حمایت

266

طرح موفق

12

طرح در حال اجرا